Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bổ túc cấp bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng từ hạng ba trở lên - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-039221-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam hoặc Chi Cục Đường thuỷ nội địa phía Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng