Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận chuyên môn Võ thuật - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận chuyên môn Võ thuật - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-029056-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng