Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo (Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật - bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo (Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật - bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-091834-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng