Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-226658-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng