Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Sóc Trăng

Thông tin

Số hồ sơ: T-STG-001874-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng