Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận bổ sung nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận bổ sung nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-040284-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng