Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận bị thương; Giấy chứng nhận thương binh, Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật - Bắc Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-BGI-251820-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản từ Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng