Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-023264-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng