Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông tải quản lý - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông tải quản lý - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-125804-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng