Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-079904-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Ban Đăng kiểm Đồng Tháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Đăng kiểm Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Đăng kiểm Đồng Tháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng