Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện kiểm tra hàng năm trên đà) - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện kiểm tra hàng năm trên đà) - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-056854-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông Thủy Bộ Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm kiểm định kỹ thuật thiết bị giao thông Thủy Bộ Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, Bằng điện thoại, fax, thư điện tử
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng