Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-122654-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng