Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-111090-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc trường hợp đặc biệt theo quy định có thể 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng