Thủ tục hành chính: Cấp giấy chấp thuận cho phép tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chấp thuận cho phép tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-034025-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 18 giờ đồng hồ sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng