Thủ tục hành chính: Cấp Giấy báo tử để đề nghị xét công nhận Liệt sĩ - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy báo tử để đề nghị xét công nhận Liệt sĩ - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-130534-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống Bưu cục
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng