Thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tin mộ Liệt sỹ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy báo tin mộ Liệt sỹ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-104869-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (thị xã, thành phố)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với những trường hợp thông tin mộ chính xác hoàn toàn với hồ sơ đang quản lý thì trả kết quả trong thời gian 04 giờ làm việc. Đối với những trường hợp có thông tin mộ nhưng thông tin chưa chính xác, cần phải đính chính thông tin thì trả kết quả sau 1 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo tin mộ liệt sỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng