Thủ tục hành chính: Cấp giấp phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ ở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ trong Y tế - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấp phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ ở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ trong Y tế - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-073245-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng