Thủ tục hành chính: Cấp gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-050311-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng