Thủ tục hành chính: Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-061005-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thủy sản Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thủy sản Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, phường
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng