Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-075352-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ môi trường Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ lần 1 là 12 ngày; lần 2 là 05 ngày. - Thời gian cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét sự đầu đủ, hợp lệ của hồ sơ. - Thời gian đề nghị cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép phải được bắt đầu thực hiện chậm nhất là 06 tháng trước khi giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH hết hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng