Thủ tục hành chính: Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận đã cấp - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận đã cấp - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-159685-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (Thị xã, Thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (Thị xã, Thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng