Thủ tục hành chính: Cấp đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154595-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng