Thủ tục hành chính: Cấp đổi hiện vật khen thưởng - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi hiện vật khen thưởng - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-241939-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông Báo, hiện vật khen thưởng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng