Thủ tục hành chính: Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-017391-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ các huyện, thị xã hoặc thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Lưu trữ các huyện, thị xã hoặc thành phố, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc vào Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cơ quan cấp trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hiện vật khen thưởng kháng chiến
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng