Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp mất hồ sơ gốc nhưng giấy phép lái xe còn hạn sử dụng - Khánh Hòa

Thông tin

Số hồ sơ: T-KHA-060020-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng