Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-154181-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng