Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi, bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi, bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS208
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại: Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
+ Đối với trường hợp bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại: Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Trường hợp không cấp, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghịs
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại . Thời hiệu của giấy chứng nhận: Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng