Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp, đổi Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, đổi Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-066945-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng