Thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-131233-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giai đoạn 1: Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, ra thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện: (28) ngày làm việc. Trường hợp phải ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì sau (10) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo hoặc có văn bản; khi tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc có ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là (20) ngày làm việc. Giai đoạn 2: Trả kết quả: (01) ngày làm việc kể từ khi khách hàng bổ sung đầy đủ các văn bản, chứng từ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng