Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-084003-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng