Thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức trên địa bàn tỉnh - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức trên địa bàn tỉnh - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-111166-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng