Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-060306-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng