Thủ tục hành chính: Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề, trừ bệnh viện - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề, trừ bệnh viện - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-016927-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng