Thủ tục hành chính: Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-064367-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã , phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá hai mươi tám (28) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trường hợp xin cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thêm thời gian không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, trong đó mười (10) ngày để thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và ba mươi (30) ngày để niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng