Thủ tục hành chính: Cấp, đổi biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, đổi biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-245353-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng