Thủ tục hành chính: Cấp đổi Bằng, Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi Bằng, Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268293-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng, Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng