Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đến 20% - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đến 20% - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-175138-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở Giao thông vận tải kiểm tra cơ sở đào tạo
- Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra Sở Giao thông vận tảỉ ban hành văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng