Thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS40
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy, Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng