Thủ tục hành chính: Cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-116312-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng