Thủ tục hành chính: Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-114204-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Thủy sản, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Nuôi trồng thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục có quản lý thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Chưa có văn bản quy định cụ thể
Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng