Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ tập huấn kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bình Thuận

Thông tin

Số hồ sơ: T-BTN-124100-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế Dự phòng thành phố, huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế Dự phòng thành phố, huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng