Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Ban quản lý các Khu chế xuất

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Ban quản lý các Khu chế xuất

Số hồ sơ: T-CTH-065515-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu chế xuất - Công nghiệp Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu chế xuất - Công nghiệp Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: hứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng