Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-141635-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây Dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Khi đó nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn giải quyết không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng