Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-073519-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị cấp lại: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng