Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-060995-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thủy sản Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thủy sản Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng