Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-011902-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xét cấp Chứng chỉ. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng