Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-052538-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoàn luật sư địa phương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng