Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề Kinh doanh thuốc Thú y - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ hành nghề Kinh doanh thuốc Thú y - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-144276-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng