Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-055151-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày Chi cục Thú y nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng