Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-019092-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng